** DOBERMANN TRAINING CENTER**

 

 

 

GREY JOHN IZ DOLINY DALMENOV

ZTP V1A, BH

Owner: Azam Onallah & Beny Bar (Israel)